Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die OVKP verwerkt van haar leden. Indien je lid wordt van OVKP of om een andere reden persoonsgegevens aan OVKP verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is OVKP, Hennenberg 11, 2641 LS, Pijnacker. KvK nummer: 59673516
De functionaris ledenbeheer is bereikbaar via info@ovkp.nl.

2. Welke gegevens verwerkt OVKP en voor welk doel

2.1 In het kader van jouw lidmaatschap worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voorletter of voornaam, achternaam en geslacht
b) adresgegevens eventueel postadres
c) e-mailadres(sen)

2.2 OVKP verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
a) je naam, adres en e-mailadres worden gebruikt voor contact over het lidmaatschap en de
eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie
of het afhandelen van de van jou verkregen informatie,
b) je naam, adresgegevens en email adres worden gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van OVKP

2.3 Je naam en email adres worden tot uiterlijk een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met OVKP en je te informeren over de ontwikkelingen van OVKP
E-mail berichtgeving:
OVKP gebruikt je naam en e-mailadres om je haar e-mail nieuwsbrief te sturen met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van OVKP. Afmelding voor deze mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen

OVKP verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers

4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft OVKP passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt OVKP gebruik van diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een verwerkersovereenkomst.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via de ledenadministratie van OVKP kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. OVKP zal je verzoek in behandeling nemen en je binnen een maand na ontvangst hierover informeren .
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met de ledenadministratie.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop OVKP je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze ledenadministratie info@ovkp.nl

6. Wijzigingen

Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.